Polityka prywatności

Drogi Rodzicu/Opiekunie,
25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

Realizując obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego RODO, przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach związanych z ich przetwarzaniem.

1. Administratorem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka jest SBF Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Źródlana 19/1, 60-648), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000560569, NIP 7811911029, Regon 361636646.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. z Administratorem:
  1. numer telefonu: 502 741 749;
  2. adres e-mail: info@arenadebiec.pl;
 2. z Inspektorem Ochrony Danych:
  1. numer telefonu: 508 670 223;
  2. adres e-mail: iodo@arenadebiec.pl;

3. Administrator przetwarza dane Twojego dziecka w celach:

 1. świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika w portalu www.arenadebiec.pl w celu realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. świadczenie usług szkoleniowych oferowanych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym telefonicznie – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 6. zapewnienia obsługi usług płatniczych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;
 7. zapisywania danych w plikach cookies – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 8. organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od Administratora przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Administrator przetwarza dane Twojego dziecka w celach:

 1. świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika w portalu www.arenadebiec.pl w celu realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. świadczenie usług szkoleniowych oferowanych przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Dane osobowe Twoje i Twojego dziecka Administrator otrzymał od Ciebie, a także później, w trakcie współpracy.

5. Administrator realizuje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Masz prawo do:

 1. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
 2. Dostępu do danych osobowych;
 3. Żądania sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych;
 4. Żądania uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są niekompletne;
 5. Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. Wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, (ii) dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu; w przypadku sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, o ile nie wykażemy, że istnieją uzasadnione, istotne podstawy do dalszego ich przetwarzania lub polegają na obronie naszych roszczeń; prawo sprzeciwu przysługuje także w sytuacji, kiedy dane osobowe przetwarzane są w zakresie marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora – w takim przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać zakończone natychmiast;
 7. Żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 8. Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 9. Przenoszenia danych osobowych; zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
 10. Złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

6. Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, ubezpieczeniowe, konsultingowe, współpracują przy kampaniach marketingowych, wspierają obsługę, przede wszystkim podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem. W przypadku niepodania przez Ciebie danych osobowych Twoich i Twojego dziecka wymaganych do zawarcia umowy – umowa nie będzie mogła zostać zawarta. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

9. W ramach przetwarzania wyłącznie Twoich danych osobowych mogą one być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.