Regulamin

Regulamin hali sportowej APR Arena Dębiec §1

Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

Hali – rozumie się boisko zadaszone halą pneumatyczną wraz z otoczeniem oraz zapleczem sanitarno-socjalnym (w tym szatnie i natryski), położone przy Szkole Podstawowa nr 21 w Poznaniu ul. Łozowa 77.

Zarządzającym – rozumie się SBF Sp z o.o.
Stronie www – rozumie się oficjalną stronę Hali pod adresem www.arenadebiec.pl

§2 Organizacja i rezerwacja

Osoby przebywające w Hali podlegają przepisom porządkowym dotyczącym obiektu oraz przepisom szczególnym narzuconym przez organizatora imprez odbywających się na terenie Hali.

Osoby korzystające z Hali zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania niniejszego REGULAMINU.

Hala jest czynna codziennie w godzinach 7.00-24.00.

Zarządzający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin funkcjonowania Hali, o czym poinformuje Klientów, umieszczając informacje na stronie www, wysyłając maila lub kontaktując się telefonicznie.

Korzystanie z Hali odbywa się według kalendarza dostępnego na stronie www.

Rezerwacji Hali można dokonać poprzez formularz dostępny na stronie, mailowo lub telefonicznie zgodnie ze szczegółami podanymi na stronie www.

Ceny podane w cenniku zamieszczonym na stronie www są cenami za godzinę zegarową (tj.60 minut).

Korzystać z Hali sportowej mogą grupy zorganizowane i osoby indywidualne pod opieką osoby pełnoletniej, po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji oraz uiszczeniu opłaty przed rozpoczęciem korzystania z Hali na wskazane konto bankowe Zarządzającego według obowiązującego cennika podanego na stronie www i zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

Wszystkie osoby przebywające na terenie Hali są zobowiązane do podporządkowania się nakazom obsługi Zarządzającego lub pracowników Szkoły Podstawowej nr 21.

Pracownicy Hali mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z Hali.

Zarządzający Halą zastrzega sobie prawo do podania informacji i zdjęć z turniejów organizowanych na Hali, chyba że Korzystający zastrzeże w formie pisemnej brak zgody na publikację.

§3 Zasady korzystania

Zajęcia grup szkolnych, sekcji lub klubów sportowych korzystających z hali mogą odbywać się tylko w obecności nauczyciela/instruktora/trenera, który ponosi odpowiedzialność za grupę.

Za bezpieczeństwo korzystających z Hali i przestrzeganie regulaminu Hali odpowiedzialni są prowadzący zajęcia oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych.

Korzystanie z Hali dozwolone jest jedynie w stroju sportowym i zmiennym obuwiu sportowym z podeszfą typu turf lub obuwiu korkowym typu FG.

Na terenie Hali obowiązuje bezwzględny zakaz gry w obuwiu korkowym typu AG (metalowe korki) oraz w obuwiu płaskim typu trampki czy półbuty.

§4 Bezpieczeństwo i zakazy

Zabrania się wnoszenia do Hali ostrych przedmiotów, szklanych opakowań, spożywania posiłków oraz żucia i wyrzucania gumy.

W hali sportowej i szatniach należy zachować czystość i porządek.

Korzystający z Hali mają możliwość pozostawienia swoich rzeczy osobistych w szatni. Za przedmioty wartościowe Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.

Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia odpowiedzialne są za przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i porządkowych oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów i urządzeń sportowych znajdujących się w wyposażeniu Hali.

Osoby pełnoletnie korzystające z Hali we własnym zakresie montują i demontują dodatkowe wyposażenie hali tj. słupki i siatki do siatkówki, bramki z zachowaniem należytej staranności i dbałości o sprzęt. Osoby niepełnoletnie montują i demontują sprzęt tylko pod nadzorem opiekuna, nauczyciela czy trenera.

O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposażenia oraz występujących zagrożeniach należy natychmiast powiadomić obsługę obiektu.

Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi, osobie odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć lub obsłudze hali sportowej.

Uprawiać sport na Hali nie mogą osoby z przeciwskazaniami lekarskimi.

Osoby nie biorące bezpośredniego udziału w zajęciach i imprezach sportowych (widzowie, osoby niećwiczące) mogą przebywać jedynie na widowni lub wydzielonej części Hali.

Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających z Hali w zakresie prowadzonych zajęć.

Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w Hali, które nie zdarzyły się z winy Zarządzającego.

Korzystający z Hali ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia i dewastację obiektu. Jednocześnie są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych szkód pracownikowi Hali.

W celach bezpieczeństwa oraz ewentualnych zniszczeń Hala jest monitorowana 24 h na dobę zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz.

Na terenie Hali obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz wnoszenia przedmiotów i materiałów niebezpiecznych.

Zabroniony jest wstęp osobom postronnym i nietrzeźwym do pomieszczeń Hali.

W razie wystąpienia pożaru lub innych sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu osób przebywających w Hali, należy postępować zgodnie z zasadami ewakuacji obiektu i bezwzględnie stosować się do poleceń osoby prowadzącej w danej chwili zajęcia lub osób odpowiedzialnych za akcję ewakuacyjną.

W razie nieprzestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu pracownicy Hali mogą wezwać do opuszczenia obiektu i zakazać dalszego z niego korzystania, a w przypadku odmowy wezwać siły porządkowe lub Policję.

Wszystkie sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Zarządzający, a w razie zaistniałych uszkodzeń i zniszczeń kodeks cywilny.

§5 Zasady funkcjonowania Hali

W hali pneumatycznej panuje niewielkie nadciśnienie na poziomie 210-300 Pa.

W przypadku silnych/porywistych wiatrów (silny sztorm – powyżej 75 km/h) Hala będzie zamknięta ze względów bezpieczeństwa.

W przypadku silnych, długotrwałych mrozów (poniżej -20 st.C), Zarządzający ma prawo do zamknięcia obiektu.

Nominalna temperatura w Hali w sezonie grzewczym wynosi ok. 6-12 st. C.

W przypadku mrozów (poniżej -15st.C) istnieje możliwość niedogrzania Hali do wymaganych temperatur.

Kategorycznie zabrania się użytkownikom otwierania drzwi ewakuacyjnych w innym celu aniżeli ewakuacji z Hali. Do wejścia/wyjścia do hali służą wyłącznie drzwi obrotowe. Bezpodstawne otworzenie drzwi ewakuacyjnych może spowodować dekompresję hali. Zarządzający ma prawo obciążenia użytkownika karą pieniężną w wysokości 500 zł za bezpodstawne otworzenie drzwi ewakuacyjnych.

Ze względu, iż powłoki Hali są światłoprzepuszczalne, oświetlenie hali włączane jest po zmroku.

Maksymalna ilość osób przebywających w hali wynosi 200 os.

Użytkownik który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu, lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy albo wymiany w terminie bez zbędnej zwłoki.

Regulamin obowiązuje od 20 października 2018 roku.

TELEFONY ALARMOWE z telefonu stacjonarnego: 999 Pogotowie Ratunkowe ; 998 Straż Pożarna ; 997 Policja; z telefonu komórkowego: 112